لوح و تقدیر نامه

نیم نگاهی به لوح و تقدیر نامه های آموزشگاه کیاست:

پروانه تاسیس آموزشگاه

پروانه تاسیس کیاست

 

 

 

گواهینامه آموزشگاه برتر

 

آموزشگاه برتر کیاست

 

لوح تقدیر

 

مدیر نمونه کیاست