ویژگی ها – مدال ها و گواهینامه ها

زمان تحویل گواهی نامه ها شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح الی 12 ظهر -برنامه عصر ها ساعت 15 الی 19 

بیرجند خیابان طالقانی 16-ساختمان کیاست -طبقه اول- تحویل فقط به شخص کارآموز و ارائه کارت ملی انجام میشود

شرایط مورد نیاز جهت صودر مدرک : 1-کامل بودن پرونده 2-غیبت کم تر از 10% 3- نمره قبولی و تایید توسط آموزشگاه 4- تسویه حساب مالی