آزمون های آنلاین Word

لینک شرکت در آزمون

مدت زمان آزمون

تعداد سوالات

مبحث آزمون

شماره آزمون

20 دقیقه

36

آشنایی با محیط نرم افزار، دستورات منوی File

1

20 دقیقه

36

کار با سند و ویرایش متن (بخش اول)

2

20 دقیقه

36

کار با سند و ویرایش متن (بخش دوم)

3

20 دقیقه

36

کار با سند و ویرایش متن (بخش سوم)

4

20 دقیقه

36

مجموعه ابزارهای سربرگ Insert

5

20 دقیقه

36

کار با جدول Table

6

20 دقیقه

36

کار با ابزارهای سربرگ Layout ، Design ، آماده سازی و چاپ

7

20 دقیقه

36

کاربا ابزارهای سربرگ View , Review , Mailing , Reference

8