آزمون های آنلاین Excel

لینک شرکت در آزمون

مدت زمان آزمون

تعداد سوالات

مبحث آزمون

شماره آزمون

20 دقیقه

36

آشنایی با محیط نرم افزار، کار با سلول ها (بخش اول)

1

20 دقیقه

36

آشنایی با محیط نرم افزار، کار با سلول ها (بخش دوم)

2

20 دقیقه

36

مدیریت کارپوشه ها، قالب بندی سلولها

3

20 دقیقه

36

کار با فرمول ها و توابع (بخش اول)

4

20 دقیقه

36

کار با فرمول ها و توابع (بخش دوم)

5

20 دقیقه

36

کار با نمودارها، آماده سازی و چاپ اطلاعات

6