این آزمون نمره منفی ندارد زمانش 30 دقیقه است.

2:00 زمان باقی ماندهدقیقه ثانیه