آزمون های آنلاین Power Point

لینک شرکت در آزمون

مدت زمان آزمون

تعداد سوالات

مبحث آزمون

شماره آزمون

20 دقیقه

36

آشنایی با محیط نرم افزار،کار با ابزارهای سربرگ Home

1

20 دقیقه

36

آشنایی با محیط نرم افزار،کار با ابزارهای سربرگ Home (بخش دوم)

2

20 دقیقه

36

نماهای ارائه مطالب، آماده سازی و نمایش فایل ارائه (بخش اول)

3

20 دقیقه

36

نماهای ارائه مطالب، آماده سازی و نمایش فایل ارائه (بخش دوم)

4

20 دقیقه

36

مجموعه ابزارهای سربرگ Insert , Design (بخش اول)

5

20 دقیقه

36

مجموعه ابزارهای سربرگ Insert , Design (بخش دوم)

6

20 دقیقه

36

متحرک سازی اشیاء ، ابزارهای سربرگ Animation,Transition

7